Osmanlı İmparatorluğu Tarihi Kronolojisi

Osmanlı Devletinin Kronolojik Tarihi. Kısa kısa Osmanlı İmparatorluğu. Tarihlere Göre Osmanlı İmpartorluğu

Osmanlı İmparatorluğu Tarihi Kronolojisi Rehber Yazılar

1299   Osmanlı Devletinin Kuruluşu

1281 – 1324 Osman Bey: İlk para Mangır basıldı, İlk vergi uygulamaya koyuldu, Koyunhisar(Bafeon) savaşı yapıldı (Bizans ile ilk savaş)

1324 – 1362 Orhan Bey: iznik, izmit, karesioğulları, gümüş para, medrese, ordu, divan, vezir, subaşı, kadı, Tersane

                1326  Bursanın fethi gerçekleşti :

                1353  Çimpe Kalesi Alındı :

1362 – 1389  I.Murat : iskan politikası uygulandı, kapıkulu ocağı kuruldu, ilk defterdar atandı, tımar sistemi kuruldu, ilk kazasker atandı, rumeli beylerbeyliği kuruldu

1363 Sazlıdere Savaşı  : Başkent Edirne oldu

1364 Sırpsındığı Savaşı : Haçlılar mağlup edildi

1389 I.Kosova Savaşı    : İlk Kez top kullanıldı , Balkanlardaki fetihler kalıcı oldu

1389 – 1402  I.Beyazit (Yıldırım): Anadolu hisarı,Tersane

                1396 Niğbolu Savaşı : Bizans vergiye bağlandı

                1402 Ankara Savaşı  : Timur ordusu osmanlıyı yendi, Fetret devri başladı, istanbulun alınması gecikti

1413 – 1421 I.Mehmet(Çelebi)

1421 – 1451 II.Murat

                1444 Varna Savaşı

                1448 II.Kosova Savaşı

1451 – 1481 Fatih Sultan Mehmet : Topkapı sarayı inşa edildi,Rumeli Hisarı inşa edildi,Kilitbahir kalesi inşa edildi,Sahn-ı seman medresesi açıldı,enderun mektebi geliştirildi, kanunname-i ali osman(ilk osmanlı anayasası) yayınlandı ,ilk altın para pasıldı

1491 Trabzon Pontus Devleti yıkıldı

1473 Otlukbeli Savaşı : Akkoyunlu usun hasan yenildi

1478 Topkapı Sarayı inşa edildi

1475 Kırım Alındı

1483 Karamanoğulları yıkıldı

1481 – 1512 2.Beyazit

1484 Boğdan Fethi

1498 Lehistan Seferi

1512 – 1520 Yavuz Sultan Selim

1514 Çaldıran Savaşı : Safevi devleti yıkıldı Doğu anadolu osmanlı egemenliğine girdi

1516 Mercidabık Savaşı : Memlüklüler yenildi suriye alındı

1517 Ridaniye Savaşı : Memlükler yenildi mısır alındı, halifelik osmanlıya geçti

1520 – 1566 Kanuni Sultan Süleyman

           1522 Rodos Fethi

1526 Mohaç Savaşı : Macaristan alındı

1529 I.Viyana Kuşatması

1535 Fransaya İlk kez kapütülasyon

1538 Preveze Deniz Savaşı : Akdeniz türk gölü , cezayir alındı

1551 Trablusgarp Fethi

1564 – 1579 Sokullu Mehmet Paşa : Kıbırsın fethi, ölümü ile duraklama dönemi başladı

1571 İnebahtı Deniz Savaşı : Haçılar osmanlı donanmasını yaktı

1639 Kasrı Şirin Antlaşması : Türkiye – İran sınırı

1656 Çınar Vakası(Vakayi Vakvakiye)

1699 Karlofça Antlaşması : İlk kez büyük çapta toprak kaybı, Gerileme dönemi başladı

1595 – 1603 III.Mehmet : Kafes usulünü getirdi

1603 – 1617  I.Ahmet : Ekber – Erşed Sistemini Getirdi

1618 – 1622 Genç Osman :Yeniçeriler tarafından öldürüldü

1623 – 1640 IV.Murat :Risaleler

1669 Giritin Fethi

1711 Prut Savaşı

1718 Pasarofça Antlaşması :Batının üstünlüğü kabul edildi, barış politikasına geçildi

1718 Lale devri : III.Ahmet

1730 Patrona Halil İsyanı : Lale devri sona eriyor

1730 – 1754 I.Mahmut : Handesehane,bölük,alay,tabur,Kont dö Boneval

1739 Belgrad Antlaşması : Fransaya verilen kapütülasyonlar sürekli hale geldi

1757 – 1774 III.Mustafa : Sürat topcuları,esham senetleri, denizcilik okulu(Bahri hümayün)

1774 Küçük Kaynarca Antlaşması : Kırım Bağımsız oldu , Rusyaya ilk kez kapütülasyon verildi

1774 – 1789 I.Abdulhamit : ulufe yasak,istihkam okulu,yeniçeri sayımı,culüs yasak

1789 Fransız İhtilali : milliyetçilik ve demokrasi

1789 – 1807 III.Selim : devlet matbaası,askeri okulda fransa zorunlu,berri hümayün,yerli malı,lahiya,meşveret meclisi

1792 Yaş Antlaşması : Kırım rusyaya , Dağılma dönemi başladı

1793 Londraya ilk daimi elçiliğin açılması (yusuf agah efendi)

1804 Sırp İsyanı

1807 Kabakçı Mustafa İsyanı : 3. selim tahttan indiriliyor

1808 – 1839 II.Mahmut : Redif,harbiye, tıbbiye, mızıka-i hümayün, ilk nüfus sayımı, tımar kaldırıldı, muhtarlıklar, polis, karantina, müsadere kalktı, pasaport, posta, rüştiye, mektebi maarif(memur), avrupaya ilk öğrenci, takvimi vakayi, memura maaş

 1808 Senedi İttifak (ilk anayasal belge)

1821 Eflak ve Morada Rum isyanı (yunan)

1829 Edirne Antlaşması : Yunanistan Bağımsız

1830-1848 İhtilalleri : Fransada cumhuriyet ilan edildi

1830 Cezayir Fransa tarafından işgal edildi

1833 Mısır meselesi

1833 Kütahya Antlaşması : Mısır,girit,şam,cidde valilikleri mehmet ali paşada

1833 Hünkar İskelesi Antlaşması : Rusya ile yakınlaşma, boğazlar sorunu çıkıyor

1838 Balta Limanı Antlaşması : İngiltereye ticari ayrıcalık, Osmanlı açık Pazar

 

1839 – 1861 Abdulmecit : iltizam kaldırıldı, arazi kanunnamesi, posta nezareti,  kaime, mecidiye, jandarma, darülfünun, telgraf, demiryolu

            1839 Tanzimat Fermanı : Kanun üstünlüğü , Mustafa reşit paşa

1840 Londro Konferansı : Mısır meselesi uluslararası  alanda çözülüyor, Mısır vergi ödeyecek,osmanlı devletine ait olacak

1841 Londra Boğazlar Sözleşmesi : Boğazlar uluslararası statü kazanıyor, osmanlı egemenliğinde kalıyor, boğazlarda mutlak egemenlik son buluyor

1847 Bank-ı Dersaadet

1854 Kırım Savaşı : Osmanlı-Rusya , ilk dış borç ingiltereden alındı

1856 Bank-ı Osmani kuruldu

1856 Paris Antlaşması : Osmanlı ıslahat yapacak,Avrupa devleti sayılacak, Eflak – boğdana muhafiyet, ıslahat fermanı ilan edildi, karadeniz tarafsız olacak

1856 Islahat Fermanı : eşitlik

1859 Kız Rüştiyeleri açıldı

1860 Tercüman-ı Ahval : ilk özel gazete çıkarıldı

1861 – 1876 Abdulaziz :  

                1862 İlk Posta pulu

                1864 Vilayet Nizamnamesi

                1867 Memleket Sandıkları : Ziraat bankasının temeli

                1864 Nizamiye Mahkemeleri

1868 Mecelle hazırlanıdı :Ahmet cevdet paşa

                1868 Galatasaray Sultanisi

                1869 Maarif-i Umumiye Nizamnamesi

                1870 Darülmuallimat : Kız öğretmen okulu

1876 – 1908 I. Meşrutiyet Dönemi

                1876 I.Meşrutiyet (kanun-i esasi): genç osmanlılar, osmanlıcılık, milliyetçilik, batıcılık

                1876 Tersane Konferansı

1878 Osmanlı-Rus Harbi

1878 Ayestefanos Antlaşması

1878 Berlin Antlaşması : Kars,Ardahan,Batum Rusyaya, Doğu beyazıt osmanlıya

1878 Sırbistan , Karadağ, Romanya bağımsız

1878 Kıbrıs ingiltereye bırakıldı

1878 Bosna-Hersek Avusturya idaresine girdi

1878 Bulgaristan Prensliği kuruldu

1878 İstidbad dönemi : yıldız sarayı, hafiyelik, panislamizm, sanaiyi nefise mektebi, berlin-bağdat demiryolu hattı, tramvay hattı, hamidiye alayları, basına sansür

1881 Duyunu umumiye kuruluyor

1881 Tunus Fransa Tarafından işgal edildi

1882 Mısır ingiltere tarafından işgal edildi

1889 İttihat ve Terakki kuruldu

1908 – 1918 II.Meşrutiyet Dönemi

                1908 Reval Konferansı (Rusya-ingiltere)

                1908 Bulgaristan Bağımsız oluyor

                1908 Girit Yunanistana veriliyor

                1908 Bosna Hersek Elden çıkıyor

Yorum Yaz

Doğrulama Kodu
Yorumlar

Twitter'da Takip Et

Portal Scripti: Medya İnternet